Tomato and Mozzarella Bites

$0.00

Marinated cherry tomatoes,
mozzarella cheese, basil on
skewers sticks