Tomato & Mozzarella Bites

$0.00

$3.00pp
Marinated cherry tomatoes, mozzarella cheese,
basil on skewers sticks